Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Onder het tabblad Wie is Wie kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is.

Onder het tabblad Kalender vindt u alle openbare raadsbijeenkomsten en bijbehorende documenten.

Onder het tabblad Overzichten kunt u o.a. ingediende schriftelijke vragen bekijken. Ook zijn er overzichten van ingediende moties, toezeggingen aan de raad of ingekomen stukken (zowel interne als externe).

Onder het tabblad ‘Vraagbaak’ vindt u informatie over bijvoorbeeld de soorten van bijeenkomsten van de raad en wat de raad doet. Ook vindt u daar links naar de digitale archieven van de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

DE GEMEENTERAAD ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER
De raadsleden worden iedere 4 jaar door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Er zijn in totaal 29 raadsleden verdeeld over 10 fracties.

DE GEMEENTERAAD NEEMT BELANGRIJKE BESLUITEN
De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

DE GEMEENTERAAD CONTROLEERT
De gemeenteraad benoemt de wethouders en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt.

Bij de start van de werkzaamheden van de raad op 1 januari 2019 is een werkwijze afgesproken. De raadsbehandeling kan uit drie gedeelten bestaan: It Petear, It Debat en It Beslút. Hieronder staan de verschillende bijeenkomsten toegelicht. De bijeenkomsten zijn in de regel op donderdagavond en worden gehouden in de raadszaal van Kollum waar u van harte welkom bent op de publieke tribune.

IT PETEAR
Tijdens It Petear komt de raad samen om zaken informerend te bespreken. Hier wordt de raad zo goed mogelijk geïnformeerd en wordt het onderwerp zo goed mogelijk in beeld gebracht. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een vragenmoment, presentatie, hoorzitting of werkbezoek.

IT DEBAT
Als er voldoende informatie beschikbaar is, wordt er bepaald wat het vervolg is. Als het om een onderwerp gaat waarbij er behoorlijke politieke verschillen zijn, kan er gekozen worden voor It Debat. Tijdens It Debat wordt er een eerste poging ondernomen om dichter bij elkaar te komen.

IT BESLÚT
Twee keer per maand is er een besluitvormende raadsbijeenkomst. Dit is de ‘reguliere’ raadsvergadering waarbij de raad besluiten neemt. In deze fase nemen raadsleden pas een standpunt in. De meeste onderwerpen/raadsvoorstellen gaan direct door naar de besluitvormende raadsvergadering, dus zonder It Petear of It Debat.

IT POADIUM
Voor burgerinitiatieven worden aparte avonden ingepland (niet op donderdag). Hier kunnen inwoners hun eigen plannen aan de raad presenteren. De raad komt graag naar u toe! U kunt u verzoek richten aan de griffie (contact met griffie via onderstaande link).

https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/noardeastfryslan

U kunt rechtstreeks contact opnemen met raadsleden / fracties. Voor de contactgegevens kunt u gebruik maken van onderstaande URL.

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/71a0d759-9428-4709-89cf-2bb953cbff1a

U kunt inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering (It Petear, It Debat en It Beslút).
In principe vindt de inspraak aan het begin van de vergadering plaats.
Nadat u hebt ingesproken, wordt het betreffende onderwerp zo mogelijk direct door de raad behandeld.
Aan het inspreken is een aantal regels verbonden die zijn opgenomen in het Reglement van Orde gemeenteraad Noardeast-Fryslân (artikel 26). Hieronder vindt u een link naar dit Reglement van Orde.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen of mailen met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra. Telefoon 0519 - 298877 of s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/86445a7c-54fa-4a52-bd24-b94a7d6c4581

Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst. Via de website www.riednoardeast-fryslan.nl (overzichten) kan iedereen deze stukken inzien.
De griffie geeft daarbij een advies over de afdoening aan. De lijst van ingekomen stukken met daarbij het advies over de afdoening wordt een week voordat de Agendacommissie bijeenkomt afgesloten en vervolgens ‘afgetikt’ in de Agendacommissie (komt maandelijks bijeen).

Bij het publiceren van ingekomen stukken wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Brieven worden door de griffie gescreend op privacy gevoelige gegevens.
Bij brieven van natuurlijke personen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd.

Een raadslid heeft de mogelijkheid om via een raadsinstrument een ingekomen stuk in de gemeenteraad aan de orde te stellen.
De briefschrijver krijgt dan ook de mogelijkheid om in te spreken.

Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure en/of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

O.a. bij het publiceren van ingekomen stukken en raadsvoorstellen wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacy richtlijn (zie hieronder).

De gemeenteraad en de gezamenlijke rekenkamercommissie sluiten zich hierbij aan.

https://www.noardeast-fryslan.nl/privacy

Via onderstaande link leest u meer informatie over de Kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-fryslân.

https://www.noardeast-fryslan.nl/kinderburgemeester

Via onderstaande link kunt u raadsstukken van de voormalige gemeente Ferwerderadiel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=f0acda85-28d9-4380-8189-18439fa7fa77#archive

Via onderstaande link kunt u raadsstukken (en audiotulen) van de voormalige gemeente Dongeradeel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=ed21c3df-f4bd-4277-9f5d-9b06ecaaec99#archive

Via onderstaande link kunt u raadsstukken (en audiotulen) van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=22100e61-b7eb-4c2f-90fe-76680e121976#archive