Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vergadert openbaar. De gemeenteraad wordt gekozen en vertegenwoordigt daarmee de inwoners van Noardeast-Fryslân. Hij bestaat uit 29 raadsleden afkomstig uit 8 politieke partijen. De raad neemt de belangrijkste besluiten en controleert of het college de gemeente op een goede wijze bestuurt. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door de griffie. Meer informatie over de gemeenteraad leest u in de Vraagbaak (Gemeenteraad).

Agendacommissie

De agendacommissie heeft een centrale rol in de nieuwe werkwijze van de raad. De agendacommissie organiseert het besluitvormingsproces van de raad. Het is de agendacommissie die de agenda’s van It Petear, It Debat en It Beslút bepaalt. De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden.

Auditcommissie

De gemeenteraad benoemt een accountant ter controle van de gemeentelijke jaarrekening. De auditcommissie voert namens de raad de gesprekken met deze accountant. De auditcommissie bestaat uit drie raadsleden. Als adviseur, naast accountant en griffier, schuiven enkele financiële medewerkers van de gemeente aan.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers gezamenlijk) voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht, maar bij vergaderingen van van burgemeester en wethouders wel.

Gezamenlijke Rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân-Dantumadiel

De gemeenteraden van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben een gezamenlijke onafhankelijke rekenkamercommissie die onderzoekt of het uitgevoerde beleid het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie beide gemeenteraden.

Door op dit tekstblok te klikken kunt u de samenstelling van de gezamenlijke rekenkamercommissie bekijken. Ook kunt u daar de nevenfuncties van de leden zien.

Onder het tabblad Overzichten vindt u meer informatie over de gezamenlijke rekenkamercommissie.

Presidium

Het presidium bestaat uit de (acht) fractievoorzitters. Het presidium heeft de volgende taken:
a. Het doen van aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie, het functioneren en de cultuur van de raad.
b. Het coördineren van algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden, voor zover niet toebedeeld aan een specifieke commissie of werkgroep.
c. Het functioneren als vertrouwenscommissie bij de (her)benoeming van de burgemeester en bij de klankbordgesprekken met de burgemeester.
Het presidium wordt voorgezeten door de burgemeester. Burgemeester en griffier zijn adviseur.

Raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de adviseur en vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

Werkgeverscommissie

De raad is de werkgever van de medewerkers op de griffie en heeft deze taak gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. Het werkgeverschap richt zich met name op de griffier, aangezien de werkgeverscommissie haar taken ten behoeve van griffiemedewerkers heeft gemandateerd aan de griffier. De werkgeverscommissie stelt ook de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de griffie vast. Namens de gemeenteraad zijn drie raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie.