Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vergadert openbaar. De gemeenteraad wordt gekozen en vertegenwoordigt daarmee de inwoners van Noardeast-Fryslân. Hij bestaat uit 29 raadsleden afkomstig uit 8 politieke partijen. De raad neemt de belangrijkste besluiten en controleert of het college de gemeente op een goede wijze bestuurt. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door de griffie. Meer informatie over de gemeenteraad leest u in de Vraagbaak (Gemeenteraad).

De rekenkamer onderzoekt of gemeentelijk beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit ter versterking van de controlerende én de kaderstellende rol van de raad. De rekenkamer is onafhankelijk en zelfstandig.


Hier kunt u zien wie er in de rekenkamer zitten en wat hun nevenfuncties zijn. 


De rekenkamer wordt bij de uitvoering van de taken bijgestaan door een secretaris, mevrouw Sjoeke Kooistra.

De agendacommissie heeft een centrale rol in de nieuwe werkwijze van de raad. De agendacommissie organiseert het besluitvormingsproces van de raad. Het is de agendacommissie die de agenda’s van It Petear, It Debat en It Beslút bepaalt. De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden.

De gemeenteraad benoemt een accountant ter controle van de gemeentelijke jaarrekening. De auditcommissie voert namens de raad de gesprekken met deze accountant. De auditcommissie bestaat uit vier raadsleden. Als adviseur, naast accountant en griffier, schuiven enkele financiële medewerkers van de gemeente aan.

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers gezamenlijk) voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Hij heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht, maar bij vergaderingen van van burgemeester en wethouders wel.

Het presidium bestaat uit de (acht) fractievoorzitters. Het presidium heeft de volgende taken:
a. Het doen van aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie, het functioneren en de cultuur van de raad.
b. Het coördineren van algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden, voor zover niet toebedeeld aan een specifieke commissie of werkgroep.
c. Het functioneren als vertrouwenscommissie bij de (her)benoeming van de burgemeester en bij de klankbordgesprekken met de burgemeester.
Het presidium wordt voorgezeten door de burgemeester. Burgemeester en griffier zijn adviseur.

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de adviseur en vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

De raad heeft op 15 december 2022 besloten om iedere fractie de mogelijkheid  te geven zich te laten ondersteunen door één of twee steunfractieleden.

De raad is de werkgever van de medewerkers op de griffie en heeft deze taak gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. Het werkgeverschap richt zich met name op de griffier, aangezien de werkgeverscommissie haar taken ten behoeve van griffiemedewerkers heeft gemandateerd aan de griffier. De werkgeverscommissie stelt ook de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de griffie vast. Namens de gemeenteraad zijn drie raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie.