Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 9 juni 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum. U bent van harte welkom.
De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.
Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt, gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

N.a.v. een vraag van dhr. Lammering (PvdA) over groene boa’s, laat wethouder Soepboer desgevraagd weten dat hij de verstrekte mondelinge informatie ook schriftelijk naar de raad zal sturen.

De foarsitter iepent de riedsgearkomste om 20.08 oere.

Besluit

De agindapunten 5 o/m 7 wurde as hammerstik behannele.

As moasje frjemd wurdt oan de wurklist taheakke:
11a. Motie vreemd – Windmolens RWE

De wurklist wurdt, mei boppesteande wiziging fêststeld.

Gjin bysûnderheden.

De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting, het programmaplan en begroting 2023 Jobinder.
 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de begrotingen in te dienen omdat alleen uitgegaan wordt van een indexatie

De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Het jaarverslag 2021 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De conceptbegroting 2023 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen en hier geen zienswijze op in te dienen.

De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Dokwurk 2023.
 2. Over de ontwerpbegroting Dokwurk 2023 geen zienswijze in te dienen.

Nei oanlieding fan ferskate riedsfragen, lit wethâlder Braaksma witte dat hy syn bêst dwaan sil om ekstra ekstern jild(potsjes) te finen. By de PPN sil de Ried mear ynformaasje oer de finansiering krije.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Een principebesluit te nemen over het tracé voor de rondweg om Wânswert voor het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 en de N361 en deze vast te stellen conform de tekening 21 0195 001 SIT 101 D01-A0.
 2. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 een besluit te nemen over de noodzakelijke aanvullende financiële dekking voor deze rondweg en de hiervoor te realiseren ruimtescheppende maatregelen.

Wethâlder Soepboer lit witte dat yn it úteinlike riedsútstel in evaluaasje nei twa jier opnommen wurde sil.

Resultaat stemming

Besluit

De raad, met uitzondering van de fracties van CDA en BVNL, heeft besloten:

 1. De bebouwde komgrenzen als bedoeld in de Wet natuurbescherming in de gemeente vast te stellen conform hetgeen in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1 als grenzen is aangegeven.
 2. Als principebesluit te nemen de gewenstheid van een vergunningplicht voor het vellen van
  houtopstanden in de gemeente, hetgeen na positieve standpuntbepaling als genoemd onder 3 tot uitwerking kan worden gebracht in een voorstel tot vaststelling van bepalingen daartoe in een verordening (een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, of een separate Bomenverordening).
 3. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 een standpunt in te nemen over de kosten van invoering van een vergunningplicht als bedoeld onder 2.

Moties

Titel
Motie - Bescherming beeldbepalende bomen
Motie - Bomenverordening - geen leges heffen
00:00:59 - 00:01:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:01:13 - 00:03:25 - dhr. J.D. van der Schaaf
00:03:25 - 00:03:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:03:33 - 00:04:33 - dhr. J.H. Lammering
00:04:34 - 00:04:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:04:43 - 00:04:45 - dhr. J.H. Lammering
00:04:46 - 00:04:58 - dhr. S.J. Vogelzang
00:05:00 - 00:05:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:05:14 - 00:08:19 - dhr. H.S. Halbersma
00:08:21 - 00:08:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:08:40 - 00:13:10 - weth. Soepboer
00:13:12 - 00:13:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:13:36 - 00:14:06 - dhr. J. Dekkema
00:14:07 - 00:14:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:14:19 - 00:14:44 - mevr. J. van Midlum
00:14:45 - 00:14:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:14:55 - 00:15:28 - dhr. J.H. Lammering
00:15:29 - 00:15:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:15:41 - 00:16:39 - dhr. H.S. Halbersma
00:16:40 - 00:16:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:16:47 - 00:17:07 - dhr. J.H. Lammering
00:17:08 - 00:17:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:17:46 - 00:19:02 - weth. Soepboer
00:19:02 - 00:20:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter

Resultaat stemming

Besluit

De door de fracties van ChristenUnie, S!N, FNP en PvdA ingediende motie ‘Bomenverordening – geen leges heffen’ waarin het college wordt verzocht:
• met een raadsvoorstel te komen waarin de kapvergunningplicht is opgenomen;
• daarin het voorstel op te nemen om geen leges te heffen voor een kapvergunning;
• in de perspectiefnota financiële ruimte te zoeken voor de financiering;
• de mogelijkheid te onderzoeken dat de beoordeling van de kapvergunningen uitgevoerd wordt door de afdeling Gemeentewurk in plaats van de afdeling RO,
wordt verder gesteund door GB en is derhalve met 21 tegen 4 stemmen aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

De door de fractie van S!N ingediende motie ‘Bescherming beeldbepalende bomen’ waarin het college wordt verzocht:
• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een fonds in te richten waar eigenaren van monumentale en beeldbepalende bomen een beroep op kunnen doen om hen tegemoet te komen in de onderhoudskosten, waarbij het onderhoud mogelijk vanuit de gemeentelijke afdeling groenbeheer wordt gedaan en indien nodig aangevuld met externe inhuur van specialisten;
• de raad over bovenstaande verzoeken te informeren,
wordt verder gesteund door GB, CU, FNP, PvdA en CDA en is derhalve met 24 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten de begroting 2022 meerjarig te wijzigingen met begrotingswijziging nr. 8.

00:20:48 - 00:21:45 - mw. M. vd Meij-Baron
00:21:45 - 00:21:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:22:03 - 00:22:38 - mevr. J. van Midlum
00:22:38 - 00:22:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:22:50 - 00:23:28 - dhr. F. Breeuwsma
00:23:28 - 00:23:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:23:45 - 00:23:59 - weth. J.D. de Vries
00:24:00 - 00:24:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Een uitvoeringskrediet van € 3.860.000, - beschikbaar te stellen voor de revitalisering van het gemeentehuis te Dokkum gebouwdeel C.
 2. Een krediet van € 616.000, - beschikbaar te stellen voor de inrichting van gebouwdeel C.
 3. De begroting 2022 meerjarig met begrotingswijziging 9 aan te passen.
00:24:43 - 00:25:48 - dhr. F. Breeuwsma
00:25:49 - 00:25:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:25:55 - 00:26:39 - dhr. K.C. Merkus
00:26:40 - 00:26:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:26:56 - 00:28:33 - dhr. H.S. Halbersma
00:28:33 - 00:28:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:28:46 - 00:29:57 - mevr. J. van Midlum
00:29:57 - 00:30:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:30:07 - 00:30:46 - mw. E. Vellinga
00:30:47 - 00:31:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:44:09 - 00:46:09 - weth. Koonstra
00:46:09 - 00:46:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:46:31 - 00:46:44 - dhr. K.C. Merkus
00:46:45 - 00:47:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:47:37 - 00:49:11 - dhr. J.H. Lammering
00:49:12 - 00:49:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:49:24 - 00:49:47 - dhr. J.H. Lammering
00:49:47 - 00:49:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:50:00 - 00:51:02 - weth. Koonstra

Resultaat stemming

Besluit

De door de fracties van PvdA en ChristenUnie ingediende motie vreemd – Windmolens RWE
     waarin het college wordt opgeroepen:
 op een zo’n kort mogelijke termijn duidelijk te maken aan Energiebedrijf RWE dat de bouw van grote windmolens op de locatie tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee niet gewenst is, tegen het beleid van onze gemeente ingaat, er hiervoor ook geen maatschappelijk draagvlak is en dat een verdere inzet om te komen tot de bouw van voornoemde windmolens kan rekenen op een breed verzet;
 deze stellingname ook duidelijk te maken aan de Provincie, Natuurorganisaties en andere belanghebbenden,
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Moties

Titel
Motie vreemd - Windmolens RWE
00:51:02 - 00:51:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:51:21 - 00:52:07 - dhr. H.S. Halbersma
00:52:09 - 00:52:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:52:19 - 00:53:21 - dhr. J. Dekkema
00:53:22 - 00:53:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter

De foarsitter slút om 21.24 oere de gearkomste.