Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

woensdag 26 april 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Kollum

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

De concept-besluiten zijn toegevoegd.
Op 17 mei stelt de gemeenteraad de besluitenlijst vast.


Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Kollum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  1. Nei oanlieding fan in fraach fan mefr. Van Dellen (FNP) oer fersierde weinen by dorpsfeesten, lit weth. Soepboer witte dat dit op 9 maaie yn it kolleezje oan ‘e oarder komme sil. Dêrnei komt der in brief foar de ried en in brief foar de doarpen.
  2. Fraach fan riedslid Lammering (PvdA) oer krisisneedopfang Kollum.
  3. Fraach fan riedslid Lammering (PvdA) oer takomst fan de flechtlingenopfang.

 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.36 oere.

 3. 2

  Besluit

  Agindapunten 6 en 7 wurde as hammerpunt ôfdien.


  De folgjende moasje frjemd wurdt oan de aginda tafoegd:
  12a Motie vreemd – Vergunningsplicht exploitatie recreatiepark.


  De wurklist wurdt mei boppesteande wizigingen fêststeld.

 4. 3

  Gjin bysûnderheden.

  00:09:10 - 00:09:31 - weth. Soepboer
  00:09:31 - 00:09:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:39 - 00:10:25 - weth. Koonstra
  00:10:25 - 00:11:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:11:49 - 00:12:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:11:52 - 00:12:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 FUMO.
  2. Het effect van de begrotingswijziging 2023 € 176.504,= bij te stellen via begrotingswijzingnummer 9; de 1e tussentijdse rapportage.
  3. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 FUMO.
  4. Het structurele effect van de ontwerpbegroting 2024 bij het opstellen van de kadernota 2024 mee te nemen.

  In troch de fraksjes fan FNP, S!N, Gemeentebelangen, Fractie Tien, PvdA, ChristenUnie, CDA en VVD yntsjinne moasje ‘Missy en fisy FUMO’ der’t it kolleezje yn fersocht wurdt:
  binnen it AB fan de FUMO gjin stipe út te sprekken foar de nije missy en fisy en, sjoen de takomstige ûntwikkelingen, oan te jaan dizze missy en fisy net ferwurkje te wollen yn de Kadernota 2024-2028 van de FUMO, is mei algemiene stimmen oannaam.


  Weth. Soepboer lit witte de moasje mei oare gemeenten diele te sillen.

  Moties

  Titel
  Missy en fisy FUMO
  00:12:08 - 00:12:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:42 - 00:16:04 - dhr. A.A. Buwalda
  00:16:05 - 00:16:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:16:27 - 00:17:47 - dhr. K. de Jager
  00:17:49 - 00:18:41 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:18:41 - 00:18:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:18:54 - 00:20:10 - mw. G.J. Schoorstra
  00:20:10 - 00:20:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:20:28 - 00:23:39 - weth. Soepboer
  00:23:41 - 00:25:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Het bestemmingsplan ‘Kollumersweach - Sparrewei 10-12’ met identificatienummer
   NL.IMRO.1970.BpKzSparrewei1012-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2022-08-22 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  00:24:27 - 00:25:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft de 1e wijziging van de Verordening leges 2023 vastgesteld.

  00:24:38 - 00:25:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (22)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (4)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie, heeft besloten:
  1. Kennis te nemen van de A2 Natuurvariant.
  2. De gereserveerde € 5 miljoen vooralsnog beschikbaar te houden voor de A2 Natuurvariant van het project Holwerd aan Zee.
  3. Het definitief beschikbaar stellen van de gereserveerde € 5 miljoen afhankelijk te laten zijn van het voldoen aan de volgende voorbehouden:
  a) de totale financiering moet rond zijn;
  b) er zijn sluitende afspraken over het Eigendom, Beheer en Onderhoud gemaakt en het EBO is belegd bij een overheidspartij, niet zijnde de gemeente;
  c) het project moet vergunbaar zijn en voldoen aan de planologische kaders van de gemeente;
  d) de investering moet maatschappelijk te verantwoorden zijn en daarbij worden de gestelde randvoorwaarden als het toetsingskader gehanteerd.
  4. Voor de ambtelijke inzet tot aan de samenwerkingsovereenkomst een bedrag van € 100.000,- uit de gereserveerde 5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

  00:24:50 - 00:25:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:25:31 - 00:30:05 - dhr. J. Dekkema
  00:30:06 - 00:30:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:30:16 - 00:31:31 - mw. D. Ferwerda
  00:31:32 - 00:31:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:31:43 - 00:32:49 - mw. L.J. Jouta
  00:32:49 - 00:33:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:33:02 - 00:33:52 - mw. J. van Midlum
  00:33:52 - 00:34:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:06 - 00:34:29 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:34:30 - 00:34:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:42 - 00:35:00 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:35:00 - 00:35:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:35:04 - 00:35:28 - Fractie Tien - mw. T. Admiraal
  00:35:28 - 00:35:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:35:42 - 00:36:12 - dhr. L. Sijtsma
  00:36:14 - 00:36:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:23 - 00:36:46 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:36:47 - 00:37:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:01 - 00:37:41 - weth. Braaksma
  00:37:42 - 00:38:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten voor het project Proeftuin Aardgasvrij Eanjum € 3.499.826 beschikbaar te stellen (op FCL 6704030) en deze middelen te dekken uit de hiervoor ontvangen Rijksbijdrage.


  Weth. Slijver seit ta dat de Ried op de hichte holden wurdt fan de ûntwikkelingen om de Proeftuin Aardgasvrij Eanjum hinne.

  Toezeggingen

  Titel
  Ontwikkelingen Proeftuin Aardgasvrij Eanjum
  00:38:12 - 00:38:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:38:43 - 00:39:17 - dhr. J.D. van der Schaaf
  00:39:17 - 00:39:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:24 - 00:39:43 - mw. D. Ferwerda
  00:39:43 - 00:39:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:51 - 00:40:25 - dhr. J. Dekkema
  00:40:26 - 00:40:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:34 - 00:41:26 - mw. J. van Midlum
  00:41:27 - 00:41:32 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:41:43 - 00:42:12 - dhr. M. de Boer
  00:42:12 - 00:42:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:42:27 - 00:43:54 - dhr. H.S. Halbersma
  00:43:54 - 00:44:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:44:02 - 00:44:32 - dhr. J.H. Lammering
  00:44:33 - 00:44:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:44:49 - 00:46:43 - Wethouder Slijver
  00:46:46 - 00:46:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:46:58 - 00:47:23 - mw. D. Ferwerda
  00:47:24 - 00:47:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:47:35 - 00:48:11 - Wethouder Slijver
  00:48:13 - 00:49:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen voor het verhogen van het budget van de subsidieregeling Duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijke organisaties Noardeast-Fryslân.
  2. Het bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve via begrotingswijziging nr. 12.

  Naar aanleiding van een vraag van dhr. Lammering (PvdA) over de mogelijkheid van het verstrekken van leningen, seit weth. Soepboer ta dat dit besjoen wurde sil en dat hy der op werom komt.

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijkheid verstrekken leningen
  00:48:28 - 00:49:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:49:30 - 00:50:12 - dhr. L. Sijtsma
  00:50:13 - 00:50:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:25 - 00:52:12 - mw. J. van Midlum
  00:52:12 - 00:52:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:52:24 - 00:53:05 - dhr. M. de Boer
  00:53:05 - 00:53:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:53:16 - 00:55:27 - dhr. D. van der Meulen
  00:55:27 - 00:55:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:55:39 - 00:56:44 - dhr. J.D. van der Schaaf
  00:56:44 - 00:56:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:56:53 - 00:58:03 - dhr. J.H. Lammering
  00:58:04 - 00:58:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:22 - 01:01:11 - weth. Soepboer
  01:01:13 - 01:01:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:01:21 - 01:01:58 - dhr. J.H. Lammering
  01:01:59 - 01:02:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:02:04 - 01:02:27 - weth. Soepboer
  01:02:29 - 01:03:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het mandaat te verlenen aan het college voor het doen van uitgaven voor de bestemmingsreserve ontvlechting.
  2. Voor de personele structurele desintegratiekosten van de ontvlechting € 1.128.296 beschikbaar te stellen vanaf 1-1-2024.


  Nei oanlieding fan fragen fan dhr. Keizer (S!N), seit pfh. Kramer ta dat de Ried bypraat wurde sil oer hoe’t it wurket mei de (beheinde) DVO’s.

  Toezeggingen

  Titel
  Byprate oer hoe’t it wurket mei de (beheinde) DVO’s
  01:02:50 - 01:03:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:03:36 - 01:03:39 - dhr. M. de Boer
  01:03:43 - 01:03:52 - dhr. M. de Boer
  01:03:52 - 01:03:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:03:56 - 01:04:00 - dhr. M. de Boer
  01:04:00 - 01:04:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:07 - 01:04:20 - dhr. M. de Boer
  01:04:20 - 01:04:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:24 - 01:06:10 - dhr. M. de Boer
  01:06:11 - 01:06:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:06:25 - 01:07:41 - mw. G.J. Schoorstra
  01:07:41 - 01:07:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:08:05 - 01:09:02 - mw. J. van Midlum
  01:09:02 - 01:09:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:09:11 - 01:09:58 - dhr. K. de Jager
  01:10:00 - 01:10:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:14 - 01:11:15 - dhr. A.A. Buwalda
  01:11:17 - 01:11:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:11:24 - 01:12:12 - dhr. J.H. Lammering
  01:12:12 - 01:12:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:12:30 - 01:17:56 - weth. J.D. de Vries
  01:17:56 - 01:21:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:23:26 - 01:23:28 - mw. J. van Midlum
  01:34:19 - 01:35:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 13. 12

  Het eerder geplaatste raadsvoorstel 'voorbereidingsbesluit mono-mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân' is op 25 april vervangen door het raadsvoorstel 'voornemen beleidsregels mono-mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân 2023'.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  De raad heeft besloten geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen tot het vaststellen van beleidsregels mono-mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân 2023.


  Weth. Slijver seit ta dat de Ried fan de ûntwikkelingen om de mono-dongfergisting hinne op ‘e hichte holden wurdt.

  Toezeggingen

  Titel
  Untwikkelingen om de mono-dongfergisting hinne
  01:35:02 - 01:35:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:35:32 - 01:35:46 - dhr. J. Talsma
  01:35:47 - 01:35:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:35:52 - 01:36:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:04 - 01:37:15 - dhr. S. Keizer
  01:37:15 - 01:37:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:37:27 - 01:39:14 - mw. G.J. Schoorstra
  01:39:14 - 01:39:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:30 - 01:39:51 - mw. J. van Midlum
  01:39:51 - 01:39:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:04 - 01:41:28 - dhr. J. Dekkema
  01:41:29 - 01:41:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:41:38 - 01:42:05 - mw. D. Ferwerda
  01:42:06 - 01:42:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:42:27 - 01:45:09 - dhr. J. Andringa
  01:45:09 - 01:45:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:45:21 - 01:47:08 - dhr. J.H. Lammering
  01:47:09 - 01:47:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:47:25 - 01:49:09 - Wethouder Slijver
  01:49:10 - 01:49:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:49:16 - 01:52:11 - weth. Koonstra
  01:52:11 - 01:52:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:52:28 - 01:53:31 - mw. G.J. Schoorstra
  01:53:32 - 01:53:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:53:45 - 01:54:38 - dhr. J.H. Lammering
  01:54:39 - 01:54:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:54:55 - 01:55:52 - weth. Koonstra
  01:55:55 - 01:56:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:56:06 - 01:56:23 - weth. Koonstra
  01:56:26 - 01:56:50 - dhr. J.H. Lammering
  01:56:50 - 01:56:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:56:54 - 01:57:15 - weth. Koonstra
  01:57:16 - 01:57:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:57:22 - 01:57:44 - Wethouder Slijver
  01:57:44 - 01:58:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:58:32 - 01:59:17 - Foarsitter F. Breeuwsma
 14. 12.a

  Moties

  Titel
  Vergunningsplicht exploitatie recreatiepark
  01:58:33 - 01:59:17 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:59:17 - 02:01:33 - mw. M. vd Meij-Baron
  02:01:33 - 02:01:51 - Foarsitter F. Breeuwsma
  02:01:54 - 02:01:58 - Wethouder Slijver
  02:02:00 - 02:03:39 - Burgemeester J. Kramer
  02:03:43 - 02:04:09 - mw. G.J. Schoorstra
  02:04:09 - 02:04:15 - Foarsitter F. Breeuwsma
  02:04:16 - 02:04:59 - dhr. J.H. Lammering
  02:05:00 - 02:05:10 - Foarsitter F. Breeuwsma
  02:05:10 - 02:05:58 - dhr. S.J. Vogelzang
  02:06:00 - 02:06:06 - Foarsitter F. Breeuwsma
  02:06:11 - 02:07:47 - Burgemeester J. Kramer
  02:07:47 - 02:08:43 - Foarsitter F. Breeuwsma
 15. 13

  De foarsitter slút om 21.37 oere de gearkomste.

  02:08:17 - 02:08:43 - Foarsitter F. Breeuwsma