Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 2 december 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Dhr. J.G. Kramer
Toelichting

De raad vergadert digitaal, dit in verband met de coronamaatregelen.


Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  It Fragemomint
 2. 1

  De foarsitter iepent de riedsgearkomste om 19.30 oere.

 3. 2

  Besluit

  De aginda wurdt fêststeld mei de folgjende wizigingen:


  Op foarstel fan mefr. Jouta (FNP) stimt de hiele ried dermei yn om agindapunt 5, Toekomstige inzameling oud papier, fan de wurklist te heljen. Wethouder Boerema laat in reactie weten:
  - Te zorgen voor een extra communicatieronde.
  - In januari of februari 2022 met een nieuw voorstel richting raad te komen.
  - Daarbij in ieder geval het zogeheten Waadhoeke-model en het amendement van GB nog eens nader te bekijken


  As moasje frjemd wurdt oan de wurklist taheakke:
  8a. Motie vreemd – Voornemen demissionaire regering invoering 2G-maatregel.

 4. 3

  Gjin meidielings

 5. 4

  Besluit

  De beslutelist fan It Beslút 18 novimber wurd ûnferoare fêststeld.

 6. 5

  Zie ook agendapunt 2: Fêststelle aginda.

  Bijlagen

 7. 6

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Actief Links Lokaal (Noardeast-Fryslân) (1), CDA (Noardeast-Fryslân) (7), ChristenUnie (Noardeast-Fryslân) (4), FNP (Noardeast-Fryslân) (5), Gemeentebelangen (Noardeast-Fryslân) (2), PvdA (Noardeast-Fryslân) (2), S!N (Noardeast-Fryslân) (4), VVD (Noardeast-Fryslân) (3)
  tegen
  BVNL (Noardeast-Fryslân) (1)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van dhr. Talsma (BVNL), heeft na amendering besloten:
  - De als zodanig gewaarmerkte ‘Transitievisie Warmte Noardeast-Fryslân’ vast te stellen.
  - Deze Transitievisie Warmte in 2024 te evalueren.


  Het door de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA, FNP, S!N, CDA, AL en GB ingediende amendement ‘Evaluatie Transitievisie Warmte’ waarin wordt voorgesteld het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

  1. De als zodanig gewaarmerkte ‘Transitievisie Warmte Noardeast-Fryslân’ vast te stellen.
  2. Deze Transitievisie Warmte in 2024 te evalueren.,
   wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen

  Verder laat wethouder Hanemaaijer weten dat de raad twee keer per jaar geïnformeerd zal worden over de voortgang van de uitvoering van de Transitievisie Warmte (via een Petear en/of een collegebrief).
  Er wordt hard gewerkt aan de verspreiding van de energiebox, maar of het nog vóór Kerst lukt is de vraag.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - CU - Evaluatie Transitievisie Warmte

  Moties

  Titel
  Griengas

  Toezeggingen

  Titel
  Griengas
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Links Lokaal (Noardeast-Fryslân) (1), BVNL (Noardeast-Fryslân) (1), CDA (Noardeast-Fryslân) (7), ChristenUnie (Noardeast-Fryslân) (4), FNP (Noardeast-Fryslân) (5), Gemeentebelangen (Noardeast-Fryslân) (2), PvdA (Noardeast-Fryslân) (2), S!N (Noardeast-Fryslân) (4), VVD (Noardeast-Fryslân) (3)

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. De verordening “Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021” te wijzigen als volgt:
   I in Artikel 4 (Stimuleringsmaatregelen) lid 1 onder b vervalt de volgende zinsnede:
  • Uitsluitend een rechtspersoon kan een aanvraag doen voor verduurzamingsmaatregelen.
   II in Artikel 9 (Afwijzen Aanvraag/intrekken toewijzing) vervalt het bepaalde in lid 1 onder e, onder vernummering van de onderdelen f t/m h tot de onderdelen e t/m g.
  1. De verordening “Startersverlening gemeente Noardeast-Fryslân 2021” te wijzigen als volgt:
   I in Artikel 2 (Toepassingsbereik) vervalt het bepaalde in lid 1 onder b
   Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Noardeast-Fryslan met een
   maximale aankoopprijs van € 200.000 ,-. Omdat de gemeente de starter wil stimuleren
   om direct na aankoop meer energetische verbeteringen toe te passen, wil ze dit
   stimuleren door in die gevallen de maximale kostengrens te verhogen tot € 230.000,-.
   Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met deze eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele
   Voorwaarden en Normen NHG.

  Deze wordt vervangen door de volgende tekst

  • Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Noardeast-Fryslân met een maximale koopsom van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.
  1. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Links Lokaal (Noardeast-Fryslân) (1), BVNL (Noardeast-Fryslân) (1), CDA (Noardeast-Fryslân) (7), ChristenUnie (Noardeast-Fryslân) (4), FNP (Noardeast-Fryslân) (5), Gemeentebelangen (Noardeast-Fryslân) (2), PvdA (Noardeast-Fryslân) (2), S!N (Noardeast-Fryslân) (4), VVD (Noardeast-Fryslân) (3)

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. In te stemmen met de (hernieuwde) en als zodanig gewaarmerkte centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022.
  2. Het college toestemming te verlenen om een nieuwe (herziene) centrumgemeenteregeling Sociaal Domein Fryslân 2022 aan te gaan met de overige Friese gemeenten.
 10. 8.a

  De door de fractie van BVNL ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen zich richting de gehele Tweede Kamer en de demissionaire regering uit te spreken tegen de invoering van de 2G-maatregel, wordt verder gesteund door de fractie van de ChristenUnie en dhr. A.J. Soepboer (FNP) en is daarmee met 6 tegen 23 stemmen verworpen.

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  BVNL (Noardeast-Fryslân) (1), ChristenUnie (Noardeast-Fryslân) (4), FNP (Noardeast-Fryslân) (1)
  tegen
  Actief Links Lokaal (Noardeast-Fryslân) (1), CDA (Noardeast-Fryslân) (7), FNP (Noardeast-Fryslân) (4), Gemeentebelangen (Noardeast-Fryslân) (2), PvdA (Noardeast-Fryslân) (2), S!N (Noardeast-Fryslân) (4), VVD (Noardeast-Fryslân) (3)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - BVNL - Voornemen demissionaire regering invoering 2G-maatregel
 11. 9

  De foarsitter slút de gearkomste om 21.41 oere.