Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 1 juli 2021

13:00 - 18:00

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
Dhr. J.G. Kramer
Toelichting

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.
Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).
De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.
Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

De drie eerder gepubliceerde moties vreemd over Kernenergie, Verbieden Bio-energie en Milieu aspecten windmolens meewegen bij aanvragen zijn 30 juni door de indiener, de ELP-NEF, van de agenda gehaald.

Uitzending

Agendapunten

Nei oanlieding fan fragen fan dhr. Braaksma (GBNF) lit wethâlder Breeuwsma witte dat der in beliedsplan eksoten komt, of fan de gemeente Noardeast-Fryslân apart of fan de gemeenten meiïnoar.

Naar aanleiding van vragen van dhr. Talsma (ELP) over de voortgang Waddenagenda 2050, zegt wethouder Boerema toe dat er een conceptbrief naar de raad komt.

Nei oanlieding fan fragen fan dhr. Braaksma (GBNF) oer de fan rjochtswegen ferliende fergunning yn Feanwâlden, lit pfh. Kramer witte dat hy Dantumadiel freegje sil of de fertroulike ynformaasje nei ús ried mei.

Toezeggingen
Titel
Conceptbrief over voortgang Waddenagenda 2050 naar raad
00:00:51 - 00:01:04 - A. van der Aar, voorz.
00:01:52 - 00:02:33 - dhr. P.L. Braaksma
00:02:33 - 00:02:38 - A. van der Aar, voorz.
00:02:41 - 00:03:44 - weth. Breeuwsma
00:03:44 - 00:03:57 - dhr. P.L. Braaksma
00:03:57 - 00:03:57 - A. van der Aar, voorz.
00:03:57 - 00:04:05 - weth. Breeuwsma
00:04:05 - 00:04:16 - A. van der Aar, voorz.
00:04:21 - 00:05:15 - mw. B.H. Wijbenga
00:05:16 - 00:05:22 - A. van der Aar, voorz.
00:05:22 - 00:06:13 - weth. Breeuwsma
00:06:13 - 00:06:27 - A. van der Aar, voorz.
00:06:29 - 00:07:32 - dhr. J. Talsma
00:07:32 - 00:07:44 - A. van der Aar, voorz.
00:07:45 - 00:09:12 - weth. J.E. Boerema
00:09:12 - 00:09:34 - A. van der Aar, voorz.
00:09:35 - 00:10:11 - dhr. P.L. Braaksma
00:10:11 - 00:10:22 - A. van der Aar, voorz.
00:10:27 - 00:12:07 - Burgemeester J. Kramer
00:12:07 - 00:12:19 - A. van der Aar, voorz.
00:13:33 - 00:16:21 - Dhr. J. Kramer, voorzitter

De foarsitter iepent de riedsgearkomste om 13.12 oere.

Raadslid J. Dekkema (CU) was met kennisgeving afwezig.

Besluit

De wurklist wurdt fêststeld mei it folgjende hammerstik:

Agendapunt 5: Begrotingswijziging doorlopende budgetten 2021.

Oan de wurklist wurdt de folgjende moasje frjemd tafoegd:
9a. Motie vreemd – COC.

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Resultaat stemming
Besluit

De raad heeft de begroting 2021 aangepast met de in de als zodanig gewaarmerkte bijlage genoemde budgetten welke een omvang hebben van € 3.644.191 en als dekking de bij de post genoemde reserve.

Resultaat stemming
Besluit

De raad heeft besloten:

 1. De als zodanig gewaarmerkte Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen.
 2. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot geheimhouding op de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen.
00:16:21 - 00:16:25 - dhr. S. Keizer
00:16:25 - 00:16:26 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:16:27 - 00:17:54 - dhr. S. Keizer
00:17:55 - 00:18:00 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:18:02 - 00:19:51 - dhr. P.L. Braaksma
00:19:52 - 00:20:12 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:20:12 - 00:22:06 - weth. T. Berends
00:22:07 - 00:22:14 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:22:16 - 00:22:44 - dhr. P.L. Braaksma
00:22:45 - 00:23:46 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
Resultaat stemming
Besluit

De raad heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de overschrijding op de kredieten met een totaalbedrag van
      € 1.561.726 genoemd in bijlage 4 behorende bij de jaarstukken.
2. De als zodanig gewaarmerkte jaarstukken Noardeast-Fryslân 2020 vast te stellen.
3. De in het voorstel onder ‘Resultaatbestemming’ genoemde budgetten met een totaalbedrag van € 418.000 te bestemmen in de Algemene reserve en in 2021 beschikbaar te stellen.
4. Een bedrag van € 301.000 te storten in de Algemene reserve ter dekking van risico’s (het weerstandsvermogen).
5. Het saldo van de jaarrekening 2020 na resultaatbestemming (besluitpunten 3 en 4) van
€ 1.515.000 te storten in de Algemene reserve.

De door de fracties van ChristenUnie, GBNF, VVD, ALL, FNP, CDA, ELP-NEF en S!N ingediende motie “Indicatoren”, waarin het college wordt verzocht:

 • het aantal indicatoren uit te breiden met Solvabiliteit, Meerjarenbegroting en een Investeringsagenda;
 • het effect van de financiële consequenties de raad te doen toekomen;
 • het effect van de financiële consequenties te tonen in de Jaarrekening over 2021,
  wordt ook gesteund door de PvdA en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.

Wethouder Berends zal de suggestie van dhr. Van der Aar (VVD), om een populaire versie van de jaarstukken te maken, nader bekijken.

Moties
Titel
indicatoren
00:23:46 - 00:26:03 - dhr. K. de Jager
00:26:04 - 00:26:26 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:26:28 - 00:27:12 - dhr. F.J. Klaver
00:27:13 - 00:27:33 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:27:36 - 00:32:17 - weth. T. Berends
00:32:17 - 00:32:33 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:32:36 - 00:33:01 - dhr. A.R. van der Aar
00:33:02 - 00:33:07 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:33:08 - 00:33:26 - dhr. J. Talsma
00:33:27 - 00:33:36 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:33:39 - 00:33:57 - dhr. B. Koonstra
00:33:58 - 00:34:10 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:34:11 - 00:35:04 - weth. T. Berends
00:35:04 - 00:36:19 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
Resultaat stemming
Besluit

De door de fracties van ChristenUnie, GBNF, VVD, ALL, FNP, CDA, ELP-NEF en S!N ingediende motie “Indicatoren”, waarin het college wordt verzocht:

 • het aantal indicatoren uit te breiden met Solvabiliteit, Meerjarenbegroting en een Investeringsagenda;
 • het effect van de financiële consequenties de raad te doen toekomen;
 • het effect van de financiële consequenties te tonen in de Jaarrekening over 2021,
  wordt ook gesteund door de PvdA en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.
Resultaat stemming
Besluit

De raad heeft de begroting 2021 op basis van de als zodanig gewaarmerkte tussentijdse rapportage 2021 aangepast en het voordeel van € 23.000 ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.
Naar aanleiding van vragen van diverse fracties naar structurele middelen voor verkeersveiligheid, zegt wethouder Berends toe dat hij de grootste knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld zal laten brengen, incl. cofinanciering. Dat overzicht gaat nog dit jaar, zo mogelijk vóór de begrotingsbehandeling, naar de raad.

Toezeggingen
Titel
Grootste knelpunten en mogelijke oplossingen verkeersveiligheid in beeld zal laten brengen, incl. cofinanciering
00:36:19 - 00:37:11 - mw. J.M. Klinkenberg
00:37:11 - 00:37:14 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:37:22 - 00:39:04 - dhr. B. Koonstra
00:39:04 - 00:39:09 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:39:12 - 00:42:20 - mw. R. Slijver
00:42:20 - 00:42:57 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:42:57 - 00:43:23 - dhr. K. de Jager
00:43:23 - 00:43:26 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:43:34 - 00:44:05 - dhr. F.J. Klaver
00:44:05 - 00:44:18 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:44:23 - 00:47:59 - weth. T. Berends
00:47:59 - 00:48:09 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:48:12 - 00:48:46 - mw. J.M. Klinkenberg
00:48:48 - 00:49:18 - dhr. B. Koonstra
00:49:18 - 00:49:19 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:49:19 - 00:50:30 - mw. J.M. Klinkenberg
00:50:31 - 00:50:36 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:50:40 - 00:51:04 - dhr. B. Koonstra
00:51:04 - 00:51:05 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:51:05 - 00:51:18 - dhr. B. Koonstra
00:51:18 - 00:51:21 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:51:21 - 00:51:37 - mw. R. Slijver
00:51:37 - 00:51:50 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:51:53 - 00:53:29 - weth. T. Berends
00:53:29 - 00:53:42 - dhr. J. Talsma
00:53:43 - 00:53:44 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:53:46 - 00:54:36 - weth. T. Berends
00:54:36 - 00:54:37 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:54:39 - 00:55:08 - mw. J.M. Klinkenberg
00:55:09 - 00:55:10 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:55:10 - 00:56:23 - weth. T. Berends
00:56:23 - 00:56:33 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:56:33 - 00:57:20 - weth. T. Berends
00:57:20 - 00:57:25 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
00:57:25 - 00:57:38 - weth. T. Berends
00:57:38 - 00:59:21 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
Resultaat stemming
Besluit

De raad heeft kennis genomen van de Perspectiefnota 2022-2025.

De door de fracties van CDA, FNP, ALL, CU, PvdA en VVD ingediende motie “Herfinancieren leningen”, waarin het college wordt verzocht:

 • te onderzoeken welke leningen een herfinanciering kunnen krijgen tegen een lagere rente;
 • daarbij in overleg te gaan met de BNG inzake eventuele gevolgen van herfinancieren;
 • voor de begroting van november 2021 de bevindingen van dit onderzoek terug te koppelen naar de raad,
  wordt verder nog gesteund door GBNF en S!N en is daarmee met 27 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie ELP-NEF) aangenomen.

De troch de fraksjes fan FNP, GBNF, CU, ALL, S!N, CDA, VVD en PvdA yntsjinne moasje “Eigen grûnbedriuw”, dêr’t it kolleezje yn fersocht wurdt:

 • te ûndersykjen hokker mooglikheden der yn Noardeast binne om in eigen grûnbedriuw op te rjochtsjen dat goed is foar gemeente en mienskip;
 • de ried foar de begruttingsbehanneling yn novimber hjir oer te ynformearjen,
  wurdt mei 27 stimmen foar en 1 stim tsjin (fraksje ELP-NEF) oannaam.

De door de fracties GBNF, S!N, ELP-NEF, ALL, FNP, CDA, PvdA en VVD ingediende motie “Dorpshuis Warfstermolen”, waarin het college wordt verzocht:

 • nog dit jaar 50.000 euro uit de reserve ontwikkelfonds vrij te maken voor het dorpshuis van Warfstermolen;
 • het verzoek vanuit Warfstermolen te ondersteunen om de subsidie vanuit de provincie veilig te stellen,
  wordt verder nog gesteund door de ChristenUnie en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.

De door de fracties van VVD, FNP, ALL, S!N en ELP-NEF ingediende motie “Bezuinigingsvoorstellen”, waarin het college wordt verzocht:
 bij de begroting 2022-2025 met bezuinigingsvoorstellen te komen om de in de PPN genoemde tekorten zoveel mogelijk te dekken en voor zover dit niet lukt de (on)mogelijkheden helder aan te geven,
wordt verder nog gesteund door CDA, CU, GBNF en PvdA en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.

De volgende moties worden na beraadslaging weer ingetrokken:
o Mienskip-dorpshuis Warfstermolen;
o Kapitaalgoederenbeheer/uitbesteden groenonderhoud;
o Geen blauwe containers.

Wethouder Berends laat de raad weten dat:
o de bezuinigingsmogelijkheden op het kapitaalgoederenbeheer bij de begrotingsbehandeling in beeld zullen zijn gebracht;
o het IHP binnenkort aan de orde komt in de raad.

Wethouder Berends doet de volgende toezeggingen:
o De raad zal informatie ontvangen over de financiële regelingen met NEF.
o De raad zal informatie ontvangen over de eventuele grondaankopen op Betterwird.

Moties
Titel
Bezuinigingsvoorstellen
Dorpshuis Warfstermolen
Eigen grûnbedriuw
Geen Blauwe container
Herfinancieren leningen
Kapitaalgoederenbeheer - uitbesteden groenonderhoud
Mienskip-dorpshuis Warfstermolen
Toezeggingen
Titel
De raad zal informatie ontvangen over de eventuele grondaankopen op Betterwird
De raad zal informatie ontvangen over de financiële regelingen met NEF
00:59:21 - 01:05:18 - dhr. L. Sytsma
01:05:18 - 01:05:23 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:05:31 - 01:12:53 - dhr. B. Koonstra
01:12:54 - 01:13:00 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:13:02 - 01:19:25 - mw. R. Slijver
01:19:25 - 01:19:37 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:19:41 - 01:25:51 - dhr. K. de Jager
01:25:52 - 01:26:03 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:26:08 - 01:32:29 - dhr. A.R. van der Aar
01:32:34 - 01:43:09 - dhr. P.L. Braaksma
01:43:09 - 01:43:19 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:43:26 - 01:43:53 - dhr. J.H. Lammering
01:43:53 - 01:44:10 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:44:10 - 01:49:41 - dhr. J. Talsma
01:49:42 - 01:49:52 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
01:49:53 - 01:59:51 - mw. J.M. Klinkenberg
01:59:51 - 02:00:11 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:00:11 - 02:05:59 - dhr. J.H. Lammering
02:06:00 - 02:08:36 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:36:09 - 02:36:30 - dhr. J.H. Lammering
02:36:30 - 02:37:01 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:37:05 - 02:42:54 - weth. T. Berends
02:42:54 - 02:42:56 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:42:57 - 02:43:48 - dhr. P.L. Braaksma
02:43:48 - 02:44:33 - weth. T. Berends
02:44:34 - 02:44:38 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:44:38 - 02:45:06 - dhr. P.L. Braaksma
02:45:06 - 02:45:09 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:45:10 - 02:45:44 - weth. T. Berends
02:45:45 - 02:45:47 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:45:47 - 02:45:52 - weth. T. Berends
02:45:53 - 02:46:53 - dhr. B. Koonstra
02:46:53 - 02:46:56 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:46:58 - 02:47:03 - dhr. B. Koonstra
02:47:04 - 02:47:05 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:47:06 - 02:48:32 - weth. T. Berends
02:48:32 - 02:48:35 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:48:35 - 02:49:11 - mw. J.M. Klinkenberg
02:49:11 - 02:49:13 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:49:14 - 02:49:18 - mw. J.M. Klinkenberg
02:49:19 - 02:49:20 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:49:20 - 02:52:09 - weth. T. Berends
02:52:10 - 02:52:52 - dhr. A.R. van der Aar
02:52:52 - 02:52:54 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:52:54 - 02:54:25 - weth. T. Berends
02:54:25 - 02:54:26 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:54:27 - 02:54:53 - dhr. A.R. van der Aar
02:54:53 - 02:54:55 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:54:56 - 02:56:35 - weth. T. Berends
02:56:35 - 02:56:37 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:56:39 - 02:57:40 - mw. J.M. Klinkenberg
02:57:41 - 02:57:43 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
02:57:43 - 03:01:12 - weth. T. Berends
03:01:14 - 03:01:53 - dhr. P.L. Braaksma
03:01:55 - 03:01:59 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:01:59 - 03:01:59 - dhr. P.L. Braaksma
03:01:59 - 03:02:00 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:02:04 - 03:02:41 - weth. T. Berends
03:02:41 - 03:02:42 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:02:42 - 03:03:41 - dhr. P.L. Braaksma
03:03:41 - 03:03:51 - weth. T. Berends
03:03:51 - 03:03:52 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:03:52 - 03:04:13 - dhr. J.H. Lammering
03:04:15 - 03:04:23 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:04:23 - 03:04:47 - weth. T. Berends
03:04:48 - 03:05:07 - dhr. J.H. Lammering
03:05:08 - 03:05:10 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:05:10 - 03:06:25 - weth. T. Berends
03:06:27 - 03:06:41 - dhr. P.L. Braaksma
03:06:42 - 03:06:43 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:06:44 - 03:07:14 - weth. T. Berends
03:07:14 - 03:07:44 - dhr. J. Talsma
03:07:45 - 03:07:46 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:07:46 - 03:08:07 - weth. T. Berends
03:08:07 - 03:08:11 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:08:11 - 03:09:15 - dhr. P.L. Braaksma
03:09:15 - 03:09:34 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:09:38 - 03:10:20 - mw. J.M. Klinkenberg
03:10:21 - 03:10:26 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:10:26 - 03:10:48 - weth. T. Berends
03:10:48 - 03:10:49 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:10:52 - 03:11:26 - mw. G.T. Schaafstal
03:11:27 - 03:11:28 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:11:28 - 03:16:23 - weth. T. Berends
03:16:23 - 03:17:12 - dhr. A.R. van der Aar
03:17:12 - 03:17:12 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:17:14 - 03:18:21 - weth. T. Berends
03:18:22 - 03:19:15 - dhr. J.H. Lammering
03:19:15 - 03:19:17 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:19:18 - 03:21:28 - weth. T. Berends
03:21:30 - 03:21:41 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:21:41 - 03:21:44 - dhr. J. Talsma
03:21:45 - 03:21:52 - weth. T. Berends
03:21:52 - 03:21:58 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:21:58 - 03:23:16 - weth. T. Berends
03:23:16 - 03:23:43 - dhr. J. Talsma
03:23:43 - 03:23:45 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:23:46 - 03:25:12 - weth. T. Berends
03:25:13 - 03:25:38 - dhr. A.R. van der Aar
03:25:38 - 03:25:40 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:25:40 - 03:25:57 - dhr. A.R. van der Aar
03:25:57 - 03:26:03 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:26:08 - 03:26:59 - weth. T. Berends
03:27:01 - 03:27:20 - mw. J.M. Klinkenberg
03:27:21 - 03:27:27 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:27:27 - 03:28:06 - weth. T. Berends
03:28:06 - 03:28:09 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:28:10 - 03:28:20 - dhr. A.R. van der Aar
03:28:20 - 03:35:37 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:44:19 - 03:45:02 - dhr. A.R. van der Aar
03:45:03 - 03:45:08 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:45:10 - 03:45:22 - weth. T. Berends
03:45:22 - 03:45:27 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:45:30 - 03:45:45 - dhr. A.R. van der Aar
03:45:45 - 03:46:12 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:46:13 - 03:47:13 - dhr. L. Sytsma
03:47:14 - 03:47:29 - dhr. J. Talsma
03:47:29 - 03:47:32 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:47:32 - 03:49:11 - dhr. L. Sytsma
03:49:11 - 03:49:51 - dhr. P.L. Braaksma
03:49:51 - 03:50:25 - dhr. L. Sytsma
03:50:26 - 03:50:31 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:50:40 - 03:54:56 - dhr. B. Koonstra
03:54:56 - 03:55:00 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:55:04 - 03:56:25 - mw. R. Slijver
03:56:28 - 03:56:38 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:56:38 - 03:57:05 - dhr. K. de Jager
03:57:05 - 03:57:17 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
03:57:17 - 04:00:32 - dhr. A.R. van der Aar
04:00:32 - 04:00:39 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:00:44 - 04:08:25 - dhr. P.L. Braaksma
04:08:26 - 04:08:51 - dhr. J.H. Lammering
04:08:52 - 04:08:53 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:08:53 - 04:10:11 - dhr. P.L. Braaksma
04:10:13 - 04:10:17 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:10:19 - 04:10:46 - mw. J.M. Klinkenberg
04:10:48 - 04:10:49 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:10:49 - 04:14:06 - dhr. P.L. Braaksma
04:14:22 - 04:15:49 - dhr. J.H. Lammering
04:15:51 - 04:16:13 - dhr. B. Koonstra
04:16:14 - 04:16:15 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:16:16 - 04:17:11 - dhr. J.H. Lammering
04:17:11 - 04:17:37 - mw. R. Slijver
04:17:38 - 04:17:43 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:17:45 - 04:18:18 - mw. J.M. Klinkenberg
04:18:19 - 04:18:21 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:18:22 - 04:21:13 - dhr. J.H. Lammering
04:21:13 - 04:21:30 - mw. J.M. Klinkenberg
04:21:31 - 04:21:33 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:21:33 - 04:21:59 - dhr. J.H. Lammering
04:22:01 - 04:22:06 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:22:11 - 04:24:23 - dhr. J. Talsma
04:24:24 - 04:24:35 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:24:36 - 04:26:39 - mw. J.M. Klinkenberg
04:26:40 - 04:27:00 - dhr. B. Koonstra
04:27:01 - 04:27:01 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:27:01 - 04:27:06 - mw. J.M. Klinkenberg
04:27:06 - 04:27:08 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:27:08 - 04:28:51 - mw. J.M. Klinkenberg
04:28:51 - 04:28:58 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:29:03 - 04:29:36 - dhr. J.H. Lammering
04:29:36 - 04:30:42 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:36:54 - 04:37:24 - dhr. P.L. Braaksma
04:37:24 - 04:37:25 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:37:27 - 04:37:57 - mw. R. Slijver
04:37:58 - 04:38:30 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
04:38:32 - 04:38:36 - dhr. A.R. van der Aar
04:38:36 - 04:41:03 - Dhr. J. Kramer, voorzitter
Resultaat stemming
Besluit

De door de fracties van CDA, FNP, ALL, CU, PvdA en VVD ingediende motie “Herfinancieren leningen”, waarin het college wordt verzocht:

 • te onderzoeken welke leningen een herfinanciering kunnen krijgen tegen een lagere rente;
 • daarbij in overleg te gaan met de BNG inzake eventuele gevolgen van herfinancieren;
 • voor de begroting van november 2021 de bevindingen van dit onderzoek terug te koppelen naar de raad,
  wordt verder nog gesteund door GBNF en S!N en is daarmee met 27 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie ELP-NEF) aangenomen.
Resultaat stemming
Besluit

De troch de fraksjes fan FNP, GBNF, CU, ALL, S!N, CDA, VVD en PvdA yntsjinne moasje “Eigen grûnbedriuw”, dêr’t it kolleezje yn fersocht wurdt:

 • te ûndersykjen hokker mooglikheden der yn Noardeast binne om in eigen grûnbedriuw op te rjochtsjen dat goed is foar gemeente en mienskip;
 • de ried foar de begruttingsbehanneling yn novimber hjir oer te ynformearjen,
  wurdt mei 27 stimmen foar en 1 stim tsjin (fraksje ELP-NEF) oannaam.
Resultaat stemming
Besluit

De door de fracties GBNF, S!N, ELP-NEF, ALL, FNP, CDA, PvdA en VVD ingediende motie “Dorpshuis Warfstermolen”, waarin het college wordt verzocht:

 • nog dit jaar 50.000 euro uit de reserve ontwikkelfonds vrij te maken voor het dorpshuis van Warfstermolen;
 • het verzoek vanuit Warfstermolen te ondersteunen om de subsidie vanuit de provincie veilig te stellen,
  wordt verder nog gesteund door de ChristenUnie en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.
Resultaat stemming
Besluit

De door de fracties van VVD, FNP, ALL, S!N en ELP-NEF ingediende motie “Bezuinigingsvoorstellen”, waarin het college wordt verzocht:
- bij de begroting 2022-2025 met bezuinigingsvoorstellen te komen om de in de PPN genoemde tekorten zoveel mogelijk te dekken en voor zover dit niet lukt de (on)mogelijkheden helder aan te geven,
wordt verder nog gesteund door CDA, CU, GBNF en PvdA en is daarmee met algemene stemmen aangenomen.