Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

woensdag 8 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
Johannes Kramer
Toelichting

I.v.m. Hemelvaartsdag zal deze vergadering op woensdag 8 mei plaatsvinden.


Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  Gjin fragen.

  00:03:15 - 00:06:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.30​ oere.

  00:03:36 - 00:06:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Oan de wurklist wurde de agindapunten 2a (Ofskie Talsma) en 2b (Ynstallaasje riedslid) tafoegd.  Agindapunt 5 wurdt as hammerpunt ôfdien.


  Op advys fan de Agindakommisje wurdt agindapunt 8 (Ontwikkelkader Logiesaccommodaties) fan de aginda ôffierd.  De moasje frjemd – Aanpassing bindend adviesrecht voor vergisting-installaties wurdt as ap. 9a tafoegd.

  00:05:11 - 00:06:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:08 - 00:06:14 - dhr. J.H. Lammering
  00:06:14 - 00:08:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 2.a

  By brief van 22 april 2024 hat dhr. Talsma mei yngong fan 8 maaie 2024 ûntslach nommen as
  riedslid. Mei in taspraak fan de riedsfoarsitter en fan himsels wurdt ôfskie fan him nommen.

  00:07:14 - 00:08:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:12 - 00:12:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:47 - 00:16:45 - dhr. J. Talsma
  00:16:45 - 00:17:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 2.b

  Besluit

  De Ried hat de leden Meindertsma, Van der Meij en De Jager beneamd ta kommisje Undersyk Betrouwensbrieven. Op harren advys hat de ried besletten om mefr. T.A. van der Veen (Tjitske Aline) (v) ta te litten as lid fan de ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Dêrnei hat mefr. Van der Veen de belofte yn it Frysk ôflein.

  00:17:07 - 00:17:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:49 - 00:18:14 - mw. F. Meindertsma
  00:18:15 - 00:18:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:19:04 - 00:19:56 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  00:20:00 - 00:20:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:25:30 - 00:26:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Mefr. Admiraal lit witte dat hja kandidaat is om buddy fan de berneboargemaster te wurden.

  00:25:47 - 00:26:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:03 - 00:26:24 - mw. T. Admiraal
  00:26:24 - 00:26:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:34 - 00:27:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:26:38 - 00:27:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het als zodanig gewaarmerkte bestemmingsplan ‘Dokkum – Dockumer Sluys’
  ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening vast te stellen.

  00:26:48 - 00:27:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen. Op verzoek van een raadslid wordt dit een bepreekpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Eysobrug te Kollum van in totaal € 755.446,88.
  2. Het bestaande budget met grootboeknummer 7124147 (keerwanden, beschoeiingen 2023 uit beheerplan) van € 397.968,88 over te boeken naar grootboeknummer 7124141 (brug vast 2023 uit beheerplan).
  3. De begroting door middel van de 12e begrotingswijziging van 2024 aan te passen.


  Op fersyk fan mefr. Van Dellen (FNP) seit wethâlder Jouta ta dat hja mei in listje mei brêgenammen komme sil dy’t mooglik foar in Fryske namme yn oanmerking komme.

  Toezeggingen

  Titel
  Listje mei brêgenammen
  00:26:55 - 00:27:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:27:43 - 00:29:05 - mw. B.B. van Dellen
  00:29:05 - 00:29:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:29:17 - 00:30:00 - dhr. J.H. Lammering
  00:30:00 - 00:30:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:30:19 - 00:32:29 - weth. Jouta
  00:32:29 - 00:33:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:33:57 - 00:34:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:27 - 00:35:12 - dhr. J.H. Lammering
  00:35:12 - 00:36:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Kollumersweach - Cedelshof 3.1’ met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpKsCedelshof31-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2023-04-24 gewijzigd vast te stellen.
  2. De als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen Kollumersweach - Cedelshof 3.1’ vast te stellen.
  3. De bouwaanvragen voor de woningen door Hûs en Hiem te laten toetsen aan
  welstandsgebied 6 'Woonwijken na 1950’.
  4. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  5. In te stemmen met de als zodanig gewaarmerkte geheime ‘Grondexploitatie
  Kollumersweach - Cedelshof 3.1’.
  6. De in de grondexploitatie opgenomen kredieten voor de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling beschikbaar te stellen, inclusief een voorziening ter dekking van het verwachte negatieve resultaat, en de 11e begrotingswijzing.
  7. In te stemmen met een verkoopprijs voor uitgeefbare gronden van € 135,-- per m2 exclusief BTW en kosten koper.

  00:35:27 - 00:36:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:06 - 00:37:06 - dhr. M. de Boer
  00:37:06 - 00:37:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 8

  De portefeuillehouder heeft aangegeven de Beleidsregels nog te willen aanpassen. Voor de Agendacommissie is dit reden om de raad te adviseren dit onderwerp op 8 mei van de agenda te halen en het op 5 juni opnieuw te agenderen.

  Besluit

  Op advys fan de Agindakommisje is agindapunt 8 fan de aginda ôffierd.

 12. 9

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (21)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (5)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de fracties van de ChristenUnie en VVD, heeft besloten:
  1. Een incidenteel budget van € 61.100 beschikbaar te stellen voor een dekkend AED netwerk
  in de gemeente.
  2. Dit bedrag eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve en dit te verwerken via een
  begrotingswijziging met begrotingswijzigingsnummer 10.


  Een door de fractie van de ChristenUnie ingediend mondeling amendement om het bedrag onder besluitpunt 1 te verlagen naar € 29.100 krijgt verder alleen steun van de VVD en is daarmee met 5 stemmen voor en 21 tegen verworpen.


  Wethâlder De Vries sil de situaasje earst yn kaart bringe en ek hoe’t omgien wurde sil mei de ferfanging. Hy seit ta dat hjiroer in kolleezjebrief komme sil. Dizze brief kin de Ried dan eventueel agendearje

  Toezeggingen

  Titel
  Yn kaart bringe situaasje en omgien mei ferfanging
  00:37:28 - 00:37:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:52 - 00:41:38 - mw. E. Vellinga
  00:41:38 - 00:41:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:41:52 - 00:46:05 - dhr. F. Breeuwsma
  00:46:06 - 00:48:54 - mw. D. Ferwerda
  00:48:55 - 00:48:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:49:01 - 00:50:23 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:50:23 - 00:50:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:32 - 00:51:00 - dhr. L. Sijtsma
  00:51:01 - 00:51:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:51:14 - 00:53:20 - dhr. R.J. Torensma
  00:53:20 - 00:53:22 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:53:22 - 00:53:34 - dhr. R.J. Torensma
  00:53:36 - 00:56:01 - mw. J. van Midlum
  00:56:01 - 00:56:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:56:09 - 00:57:33 - mw. G.T. Schaafstal
  00:57:33 - 00:57:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:57:45 - 01:02:22 - weth. J.D. de Vries
  01:02:22 - 01:02:44 - mw. D. Ferwerda
  01:02:44 - 01:03:27 - weth. J.D. de Vries
  01:03:28 - 01:03:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:03:31 - 01:05:01 - mw. E. Vellinga
  01:05:01 - 01:05:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:05:04 - 01:06:05 - weth. J.D. de Vries
  01:06:05 - 01:06:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:06:22 - 01:07:46 - mw. E. Vellinga
  01:07:46 - 01:07:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:07:56 - 01:08:41 - dhr. F. Breeuwsma
  01:08:41 - 01:08:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:08:50 - 01:10:30 - mw. D. Ferwerda
  01:10:30 - 01:10:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:33 - 01:10:56 - dhr. F. Breeuwsma
  01:10:56 - 01:10:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:59 - 01:11:32 - mw. D. Ferwerda
  01:11:33 - 01:11:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:11:40 - 01:12:10 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:12:13 - 01:12:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:12:21 - 01:12:44 - dhr. L. Sijtsma
  01:12:44 - 01:12:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:12:46 - 01:13:07 - mw. D. Ferwerda
  01:13:10 - 01:13:35 - dhr. L. Sijtsma
  01:13:35 - 01:13:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:13:43 - 01:14:07 - dhr. R.J. Torensma
  01:14:07 - 01:14:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:17 - 01:14:43 - mw. J. van Midlum
  01:14:44 - 01:14:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:50 - 01:15:26 - mw. G.T. Schaafstal
  01:15:27 - 01:15:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:15:34 - 01:15:38 - mw. E. Vellinga
  01:15:38 - 01:15:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:15:57 - 01:16:21 - mw. E. Vellinga
  01:16:21 - 01:16:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:16:44 - 01:18:45 - weth. J.D. de Vries
  01:18:47 - 01:19:24 - mw. D. Ferwerda
  01:19:24 - 01:19:56 - weth. J.D. de Vries
  01:19:57 - 01:20:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:23:23 - 01:23:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:24:56 - 01:25:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:25:06 - 01:26:41 - mw. E. Vellinga
  01:26:41 - 01:27:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:04 - 01:27:41 - weth. J.D. de Vries
  01:27:41 - 01:29:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 13. 9.a

  Besluit

  Een door de fracties van CDA en BVNL ingediende motie ‘Aanpassing bindend adviesrecht voor vergisting-installaties’, waarin het college wordt verzocht:
  - de gevallen van het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals:
  biomassa-installatie en waterstof) waarvoor het bindend adviesrecht geldt aan te passen op
  de uitzondering van:
  * de nieuwbouw en uitbreidingen van monovergisters die passen binnen de door het college
  gestelde beleidsregels mono-mestvergistingsinstallaties 2024;
  - en hiervoor met een voorstel bij de raad te komen,
  krijgt verder steun van de fracties van FNP, S!N, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân en is daarmee met 25 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - Aanpassing bindend adviesrecht voor vergisting-installaties
  01:29:13 - 01:29:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:29:26 - 01:32:21 - mw. G.J. Schoorstra
  01:32:21 - 01:32:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:32:33 - 01:32:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:32:37 - 01:33:17 - weth. Koonstra
  01:33:17 - 01:33:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:33:36 - 01:34:25 - dhr. J. Dekkema
  01:34:26 - 01:34:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:34:31 - 01:34:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:34:35 - 01:34:57 - dhr. J. Andringa
  01:34:57 - 01:35:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:35:08 - 01:35:24 - mw. G.T. Schaafstal
  01:35:24 - 01:35:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:35:36 - 01:36:16 - mw. J. van Midlum
  01:36:17 - 01:36:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:26 - 01:36:58 - dhr. M. de Boer
  01:37:02 - 01:37:32 - mw. G.J. Schoorstra
  01:37:32 - 01:37:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:37:37 - 01:37:49 - mw. G.J. Schoorstra
  01:37:51 - 01:38:24 - dhr. M. de Boer
  01:38:25 - 01:38:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:38:29 - 01:39:06 - mw. G.J. Schoorstra
  01:39:06 - 01:39:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:08 - 01:39:28 - dhr. M. de Boer
  01:39:29 - 01:39:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:35 - 01:39:44 - mw. G.J. Schoorstra
  01:39:45 - 01:39:54 - dhr. M. de Boer
  01:39:55 - 01:40:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:09 - 01:40:25 - mw. D. Ferwerda
  01:40:25 - 01:40:42 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:43 - 01:41:35 - mw. G.J. Schoorstra
  01:41:35 - 01:41:42 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:41:44 - 01:42:13 - mw. G.J. Schoorstra
  01:42:30 - 01:42:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:45:51 - 01:46:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:46:13 - 01:47:18 - mw. G.J. Schoorstra
  01:47:18 - 01:47:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:47:30 - 01:47:57 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:47:59 - 01:48:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:48:10 - 01:48:47 - weth. Koonstra
  01:48:48 - 01:48:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:49:03 - 01:49:32 - mw. D. Ferwerda
  01:49:33 - 01:49:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:49:41 - 01:50:34 - dhr. J. Dekkema
  01:50:34 - 01:51:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 14. 10

  De foarsitter slút om 21.17​ oere de gearkomste.

  01:51:16 - 01:51:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter