Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

De gemeenteraadsvergadering van Noardeast-Fryslân van 20 juni is door omstandigheden eerder beëindigd. De gemeenteraad heeft besloten om de verdere behandeling van de agenda voort te zetten op donderdagavond 4 juli. Daarom zal er in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 4 juli wél een vergadering van de gemeenteraad zijn.


Op donderdag 4 juli zullen de agendapunten die 20 juni niet meer behandeld zijn op de agenda staan. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:


It Beslút
• Moasje frjemd – Statushâlders yn Noardeast-Fryslân // Motie vreemd – Statushouders in Noardeast-Fryslân
• Jaarstukken 2023


It Debat
• Omgevingsvisie gemeente Noardeast-Fryslân
• Concept Energievisie Fryslân minder weergeven

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  Gjin fragen.

 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om ​19.31 oere.

 3. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  Agindapunten 5 o/m 17 wurde as hammerpunten ôfdien.


  Agindapunt 19, Jaarstukken 2023 Noardeast-Fryslân, is op fersyk fan dhr. Buwalda (FNP) mei algemiene stimmen troch de ried fan de aginda ôfhelle.


  De folgjende moasjes frjemd wurde oan de wurklist tafoegd:
  19a Moasje frjemd – Statushâlders yn Noardeast-Fryslân;
  Moasje frjemd – Statushouders in Noardeast-Fryslân.

 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Gjin meidielings.

 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het jaarverslag 2023 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De ontwerpbegroting 2025 hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen.

 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite en in te stemmen met de conceptbrief.
  2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling de Marrekrite.

  Ingekomen stukken extern

  Onderwerp
  Reactienota op de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2025 Recreatieschap Marrekrite
 8. 7

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 van Mobiliteitsbureau Jobinder.

 9. 8

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 Dokwurk.
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 Dokwurk.
  3. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 Dokwurk.

 10. 9

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten op het ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân geen zienswijze in te dienen.

 11. 10

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. De reactienota zienswijze gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem ter kennisgeving aan te nemen.
  2. Aan het college de noodzakelijke toestemming te verlenen om de tekst van de gewijzigde regeling Hûs en Hiem vast te stellen.

 12. 11

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Noardeast-Fryslân 2020 vastgesteld.

 13. 12

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de als zodanig gewaarmerkte geheime Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vastgesteld.

 14. 13

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het als zodanig gewaarmerkte ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Fonteinslanden’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening vast te stellen.

 15. 14

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘De Trieme - Triemsterloane 5’ met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpTrTriems5-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2023-03-17 gewijzigd vast te stellen.
  2. De als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen De Trieme - Triemsterloane 5’ vast te stellen.
  3. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 16. 15

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Kollumersweach - Achterwei 4' met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpKsAchterwei4-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2023-12-14 gewijzigd vast te stellen.
  2. De als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen Kollumersweach - Achterwei 4' vast te stellen.
  3. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 17. 16

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Holwert – De Morgenzon’ met planidentificatie NL.IMRO.1970.BpHolMorgenzon-ON01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond (BGT) (2023-03-13) vast te stellen.
  2. In te stemmen met de als zodanig gewaarmerkte ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Holwert – De Morgenzon’.
  3. Vooruitlopend op de vaststelling van de geactualiseerde ‘Welstandsnota Noardeast-Fryslân’, de omgevingsvergunningaanvragen voor de woningen aan de Fellingen door Hûs en Hiem te laten toetsen aan welstandsgebied ‘6, woonwijken na 1950’ en niet aan welstandsgebied ‘11, buitengebied terpengebied’.
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  5. De als zodanig gewaarmerkte geheime grondexploitatie ‘Morgenzon Holwert 2024’ vast te stellen.
  6. De in de grondexploitatie ‘Morgenzon Holwert 2024’ opgenomen budgetten voor de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling beschikbaar te stellen.

 18. 17

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dokkum - Locatie Mollema' met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpDkDeveiling1-VA02 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2022-01-17 gewijzigd vast te stellen.

  Ingekomen stukken extern

  Onderwerp
  Reactie herstelbesluit bestemmingsplan Dokkum – Mollema
  Reactie Herstelbesluit Mollemalocatie Dokkum
 19. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  Het door GBNF, S!N en FNP ingediende amendement ‘Toiletgebouw Van Kleffenstraat’ waarin wordt voorgesteld het raadsbesluit als volgt aan te vullen:
  Het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte Havenbeleid Noardeast-Fryslân 2024 voor gemeentelijke havens en aanlegvoorzieningen vast te stellen, met de aanvulling dat ook het toiletgebouw aan de Van Kleffenstraat in de pilot om openbare toiletgebouwen in Dokkum jaarrond open te stellen wordt opgenomen, wordt met algemene stemmen aangenomen.


  De raad heeft besloten:
  Het als zodanig gewaarmerkte Havenbeleid Noardeast-Fryslân 2024 voor gemeentelijke havens en aanlegvoorzieningen vast te stellen, met de aanvulling dat ook het toiletgebouw aan de Van Kleffenstraat in de pilot om openbare toiletgebouwen in Dokkum jaarrond open te stellen wordt opgenomen.


  Nei oanlieding fan in tal fragen, lit wethâlder Slijver witte dat:
  - Der petearen binne oer de Museumhaven, dit liket goed.
  - De evaluaasje fan it ôfskaffen fan de brêgejilden yn it stik stiet (nei trije jier).
  - Hja besjen sil hoe’t it klompke in goede bestimming krije kin.
  - By de ferfanging fan ferwiisbuorden besjen wurde sil oft dizze yn it Frysk kinne.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Toiletgebouw Van Kleffenstraat
 20. 19

  By agindapunt 2, fêstelle aginda, hat de ried besletten dit ûnderwerp fan de aginda ôf te heljen.

 21. 19.a

  De raad heeft hier geen besluiten over genomen. De raadsvergadering is door omstandigheden na de eerste termijn beëindigd. Verdere beraadslaging en besluitvorming over de twee moties vindt plaats op 4 juli 2024.

 22. 20

  De foarsitter slút om 21.15 oere de gearkomste