Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 1 februari 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
Johannes Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  G. Schoorstra / CDA: Meting geluidsoverlast Rondweg Noord.

  00:01:13 - 00:01:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:32 - 00:02:30 - mw. G.J. Schoorstra
  00:02:30 - 00:02:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:31 - 00:03:04 - weth. Braaksma
  00:03:04 - 00:04:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.32​ oere.

  00:03:11 - 00:04:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunten 5 en 6 wurde as hammerpunten ôfdien.
  - By ap. 8 sil dhr Talsma it foarsitterskip oernimme.
  - De folgjende moasje frjemd wurdt as agindapunt 8a oan de wurklist tafoegd:
  Motie vreemd – ‘Vergroening pleinen en tuinen’.

  00:03:43 - 00:04:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Dhr. Buwalda lit as foarsitter fan de wurkgroep Betelber Wenjen witte dat der op 13 maart in (earste) ekspertmeeting foar de Ried plak fine sil.

  00:04:35 - 00:04:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:44 - 00:05:18 - dhr. A.A. Buwalda
  00:05:19 - 00:05:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:38 - 00:07:12 - weth. Braaksma
  00:07:12 - 00:07:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:07:21 - 00:07:57 - weth. Jouta
  00:07:57 - 00:09:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:08:02 - 00:09:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  De raad heeft besloten een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2025-2028, financiële verordening 2024 en de eerste begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân.

  00:08:10 - 00:09:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  1. De raad heeft besloten:
  1. De Verordening gemeentelijke rekenkamer Noardeast-Fryslan 2024 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.
  2. De Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel gelijktijdig in te trekken.

  00:08:25 - 00:09:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. In te stemmen met het bergen van twee vliegtuigen met bemanning uit de Tweede Wereldoorlog.
  2. Een bedrag van 2.800.000 euro beschikbaar te stellen voor de berging van de vliegtuigwrakken.
  3. Het onder 2 genoemde krediet te dekken uit een bijdrage van 2.800.000 euro van het Rijk.
  4. Het bedrag van bijkomende kosten van 100.000 euro te dekken uit de algemene reserve.

  00:08:33 - 00:09:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:16 - 00:11:38 - dhr. F. Breeuwsma
 9. 8

  Omdat de burgemeester vanuit het college portefeuillehouder van dit onderwerp is, zal de heer Talsma tijdens dit agendapunt de raadsvergadering voorzitten.

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (17)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (11)

  Besluit

  Het door mevr. Schoorstra (CDA) ingediende amendement ‘Locatiescan starten voor een permanente opvanglocatie in Dokkum’, waarin wordt voorgesteld het voorgestelde besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:
  “3. Voor elke geschikte locatie (maximaal 3) een bewonersavond in de directe omgeving te organiseren.”,
  wordt na hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor (S!N, ChristenUnie, CDA, PvdA) en 11 tegen (FNP, BVNL, GB en VVD) aangenomen.  De raad heeft na hoofdelijke stemming (S!N, ChristenUnie, CDA, PvdA voor en FNP, BVNL, GB en VVD tegen) besloten:
  1. Een locatiescan uit te voeren naar mogelijkheden voor een permanente opvanglocatie (asielzoekerscentrum) voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.
  2. Hierin zowel leegstaande panden als ook beschikbare grond in beeld te brengen.
  3. Voor elke geschikte locatie (maximaal 3) een bewonersavond in de directe omgeving te organiseren.
  4. Na afronding van de locatiescan in maart/april 2024 een raadsbesluit te nemen over de vestiging van een permanente opvanglocatie in Dokkum.  Nei oanlieding fan in fraach fan mefr. Vellinga (CU), lit portefúljehâlder Kramer witte dat it oantal asylsikers yn it AZC maksimaal 250 wêze sil.  Nei oanlieding fan in fraach fan mefr. Van Midlum (GB) oer de stân fan saken húsfesting statushâlders, lit weth. De Vries witte dat de Ried dêroer ynkoarten in kolleezjebrief krije sil.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Locatiescan starten voor een permanente opvanglocatie in Dokkum
  00:11:16 - 00:11:38 - dhr. F. Breeuwsma
  00:11:44 - 00:13:16 - Voorzitter J. Talsma
  00:13:26 - 00:18:48 - dhr. F. Breeuwsma
  00:18:48 - 00:18:54 - Voorzitter J. Talsma
  00:18:59 - 00:19:20 - mw. G.J. Schoorstra
  00:19:20 - 00:19:21 - Voorzitter J. Talsma
  00:19:21 - 00:19:28 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:19:28 - 00:19:33 - Voorzitter J. Talsma
  00:19:38 - 00:23:20 - mw. G.J. Schoorstra
  00:23:22 - 00:29:11 - mw. E. Vellinga
  00:29:12 - 00:29:24 - Voorzitter J. Talsma
  00:29:28 - 00:34:41 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:34:43 - 00:34:49 - Voorzitter J. Talsma
  00:34:52 - 00:34:57 - mw. G.T. Schaafstal
  00:34:57 - 00:35:00 - Voorzitter J. Talsma
  00:35:02 - 00:35:04 - Voorzitter J. Talsma
  00:35:04 - 00:36:13 - mw. G.T. Schaafstal
  00:36:14 - 00:36:22 - Voorzitter J. Talsma
  00:36:29 - 00:40:42 - mw. J. van Midlum
  00:40:42 - 00:40:47 - Voorzitter J. Talsma
  00:40:54 - 00:42:28 - mw. D. Ferwerda
  00:42:28 - 00:42:34 - Voorzitter J. Talsma
  00:42:39 - 00:45:33 - Boargemaster J. Kramer
  00:45:35 - 00:47:38 - weth. J.D. de Vries
  00:47:38 - 00:47:50 - Voorzitter J. Talsma
  00:47:50 - 00:47:55 - mw. E. Vellinga
  00:47:55 - 00:48:01 - Voorzitter J. Talsma
  00:53:11 - 00:53:35 - Voorzitter J. Talsma
  00:53:37 - 00:53:53 - mw. E. Vellinga
  00:53:54 - 00:54:04 - Voorzitter J. Talsma
  00:54:10 - 00:54:23 - dhr. F. Breeuwsma
  00:54:23 - 00:54:32 - Voorzitter J. Talsma
  00:54:38 - 00:55:04 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:55:05 - 00:55:09 - Voorzitter J. Talsma
  00:55:12 - 00:56:59 - mw. G.J. Schoorstra
  00:57:00 - 00:57:07 - Voorzitter J. Talsma
  00:57:09 - 01:00:47 - mw. E. Vellinga
  01:00:48 - 01:00:54 - Voorzitter J. Talsma
  01:00:55 - 01:01:20 - dhr. F. Breeuwsma
  01:01:22 - 01:01:50 - mw. E. Vellinga
  01:01:52 - 01:02:18 - dhr. F. Breeuwsma
  01:02:20 - 01:03:01 - mw. E. Vellinga
  01:03:01 - 01:03:16 - Voorzitter J. Talsma
  01:03:18 - 01:03:32 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:03:32 - 01:03:43 - Voorzitter J. Talsma
  01:03:43 - 01:03:45 - mw. G.T. Schaafstal
  01:03:45 - 01:03:47 - Voorzitter J. Talsma
  01:03:47 - 01:04:29 - mw. G.T. Schaafstal
  01:04:30 - 01:04:39 - Voorzitter J. Talsma
  01:04:44 - 01:06:11 - mw. J. van Midlum
  01:06:11 - 01:06:12 - Voorzitter J. Talsma
  01:06:12 - 01:06:22 - mw. G.J. Schoorstra
  01:06:23 - 01:07:04 - mw. J. van Midlum
  01:07:06 - 01:07:12 - Voorzitter J. Talsma
  01:07:15 - 01:07:41 - mw. D. Ferwerda
  01:07:43 - 01:07:56 - Voorzitter J. Talsma
  01:08:01 - 01:08:19 - mw. M. vd Meij-Baron
  01:08:19 - 01:08:26 - Voorzitter J. Talsma
  01:08:31 - 01:08:49 - Boargemaster J. Kramer
  01:08:50 - 01:09:06 - Voorzitter J. Talsma
  01:09:06 - 01:09:11 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  01:09:11 - 01:09:17 - Voorzitter J. Talsma
  01:09:21 - 01:13:01 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  01:13:01 - 01:13:07 - Voorzitter J. Talsma
  01:13:36 - 01:13:57 - Voorzitter J. Talsma
 10. 8.a

  Besluit

  Een door de PvdA ingediende motie vreemd ‘Vergroening pleinen en tuinen’ krijgt verder geen steun en is derhalve met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - Vergroening pleinen en tuinen
  01:13:50 - 01:13:57 - Voorzitter J. Talsma
  01:13:59 - 01:14:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:12 - 01:17:14 - dhr. J.H. Lammering
  01:17:14 - 01:17:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:17:25 - 01:18:59 - weth. Jouta
  01:18:59 - 01:19:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:18 - 01:19:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:24 - 01:20:21 - dhr. J. Andringa
  01:20:21 - 01:20:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:20:28 - 01:21:04 - dhr. J. Dekkema
  01:21:05 - 01:21:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:15 - 01:22:09 - dhr. M. de Boer
  01:22:09 - 01:22:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:22:20 - 01:22:52 - dhr. H.S. Halbersma
  01:22:53 - 01:22:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:23:06 - 01:24:09 - mw. J. van Midlum
  01:24:10 - 01:24:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:24:28 - 01:25:58 - dhr. J.H. Lammering
  01:26:00 - 01:26:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 9

  De foarsitter slút ​om 20.55 oere de gearkomste.

  01:26:26 - 01:26:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter