Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat over het 'Ontwerp gemeentelijk mobiliteitsprogramma' plaatsvinden. 
Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. J. Lammering / PvdA: Boomplantdag
  2. J. van Midlum / GB: Herten Geastmer Mar
  3. F. Breeuwsma / Soarchfraude

  00:02:20 - 00:02:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:36 - 00:02:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:43 - 00:03:00 - dhr. J.H. Lammering
  00:03:00 - 00:03:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:08 - 00:04:11 - weth. Jouta
  00:04:11 - 00:04:13 - dhr. J.H. Lammering
  00:04:13 - 00:04:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:27 - 00:05:20 - mw. J. van Midlum
  00:05:20 - 00:05:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:30 - 00:06:10 - weth. Koonstra
  00:06:12 - 00:06:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:25 - 00:07:22 - dhr. F. Breeuwsma
  00:07:22 - 00:07:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:07:28 - 00:09:41 - weth. J.D. de Vries
  00:09:41 - 00:09:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:45 - 00:09:57 - dhr. F. Breeuwsma
  00:09:57 - 00:11:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.37 oere.  Ofwêzich mei kundskip:
  Mefr. D. Ferwerda-Havenga (VVD), mefr. F. Meindertsma (FNP), mefr. G.T. Schaafstal (PvdA) en
  dhr. J. Talsma (BVNL).

  00:10:00 - 00:11:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunten 5, 6, 7 en 8 wurde as hammerpunt ôfdien.


  De folgjende moasje frjemd wurdt oan de wurklist tafoegd:
  10a Moasje frjemd – Enerzjyhubs yn Noardeast-Fryslân.


  Dhr. Breeuwsma sil it foarsitterskip by ap. 10 oernimme.

  00:10:11 - 00:11:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Gjin bysûnderheden.

  00:11:24 - 00:11:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:11:40 - 00:12:10 - dhr. J.J. Postema
  00:12:10 - 00:12:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:16 - 00:12:23 - dhr. J.J. Postema
  00:12:23 - 00:12:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:36 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:12:37 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (25)

  Besluit

  De raad heeft besloten een verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 68% van € 37.754,19 (dat is dus € 25.672,85) exclusief BTW op basis van de zogenaamde “Bommenregeling” voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de herinrichting van het Tolhuispark als sportpark.

  00:12:46 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (25)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eanjum – Mûnebuorren 8 en 10’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening vast te stellen.

  00:12:53 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (25)

  Besluit

  De raad heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen op de wijziging gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.

  00:13:00 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (25)

  Besluit

  1. In te stemmen met het inzetten van het positieve verkoopresultaat van het gemeentehuis Kollum voor de centrale huisvesting Dokkum.
  2. Te besluiten de geheimhouding op het amendement van 15 december 2022 op te heffen.

  00:13:05 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 9

  Er is een nieuwe versie van de bomenverordening aan dit agendapunt toegevoegd waarin een aantal zaken gewijzigd zijn. 
  De doorgevoerde wijzigingen zijn:

  • Art 1 Een aantal begripsbepalingen, die nog ontbraken, zijn toegevoegd.
  • Art 2 Een lid verwijderd over het vervoer van zieke bomen of ziek hout.
  • Art 6 Lid 1d is de verplichting veranderd in een “kan” bepaling.
  • Art 6 Lid 2a Alleen nog taxatiewaarde aanleveren was: nog een keer een boomcontrole (= dubbel op).
  • Art 7 Melding eruit gehaald (achterhaald) en alleen in laatste lid nog mededeling doen bij gereed zijn nakomen voorschriften (daar waar die aan de vergunning zijn verbonden).
  • De verwijzingen naar de wet Natuurbescherming zijn er overal uit gehaald omdat die niet meer bestaat sinds de ingang van de omgevingswet

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (20)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (5)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de fracties van CDA en BVNL, heeft de Bomenverordening Noardeast-Fryslân 2024 conform voorstel vastgesteld.


  Wethâlder Jouta seit ta dat der in brede evaluaasje fan de beammeoardening plak fine sil nei twa jier.
  Ek jout hja oan dat de oardening nei alle ynwenners kommuniseard wurde sil fia de hiemside, socials esfh.

  Toezeggingen

  Titel
  Brede evaluatie Bomenverordening
  00:13:08 - 00:13:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:14:03 - 00:19:00 - dhr. H.S. Halbersma
  00:19:00 - 00:19:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:19:14 - 00:22:11 - dhr. M. de Boer
  00:22:12 - 00:22:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:22:24 - 00:25:03 - mw. J. van Midlum
  00:25:03 - 00:25:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:25:19 - 00:25:58 - dhr. J.H. Lammering
  00:25:58 - 00:26:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:11 - 00:27:59 - dhr. J. Dekkema
  00:28:00 - 00:28:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:28:21 - 00:28:43 - weth. Jouta
  00:28:43 - 00:28:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:43 - 00:34:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:58 - 00:37:00 - weth. Jouta
  00:37:01 - 00:37:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:11 - 00:39:37 - dhr. H.S. Halbersma
  00:39:37 - 00:39:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:47 - 00:39:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:51 - 00:40:22 - dhr. M. de Boer
  00:40:22 - 00:40:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:28 - 00:40:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:36 - 00:43:18 - mw. J. van Midlum
  00:43:18 - 00:43:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:43:30 - 00:44:22 - dhr. J.H. Lammering
  00:44:24 - 00:44:29 - dhr. J.H. Lammering
  00:44:35 - 00:45:42 - dhr. J. Dekkema
  00:45:43 - 00:45:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:45:53 - 00:46:56 - dhr. J. Andringa
  00:46:56 - 00:46:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:47:06 - 00:48:26 - weth. Jouta
  00:48:26 - 00:48:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:48:29 - 00:49:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:32 - 00:51:55 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:51:55 - 00:53:43 - mw. G.J. Schoorstra
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (25)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. De als zodanig gewaarmerkte Veiligheidsnota 2024-2027 ‘Feiligens foar en mei de Mienskip’ vast te stellen.
  2. Daarbij de volgende prioriteiten in acht te nemen:
  a. crisisbeheersing;
  b. jeugd(overlast);
  c. ondermijning (georganiseerde criminaliteit);
  d. vluchtelingen.

  00:52:17 - 00:53:43 - mw. G.J. Schoorstra
  00:53:44 - 00:53:49 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:53:54 - 00:55:26 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:55:28 - 00:55:36 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:55:52 - 00:59:02 - mw. J. van Midlum
  00:59:03 - 00:59:09 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:59:22 - 01:01:26 - dhr. J.H. Lammering
  01:01:26 - 01:01:31 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:01:37 - 01:03:36 - dhr. K. de Jager
  01:03:38 - 01:03:42 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:03:49 - 01:06:07 - dhr. A.A. Buwalda
  01:06:08 - 01:06:14 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:06:17 - 01:07:01 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:07:02 - 01:07:15 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:07:21 - 01:12:52 - Boargemaster J. Kramer
  01:12:52 - 01:13:05 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:13:11 - 01:14:12 - dhr. J.H. Lammering
  01:14:13 - 01:14:30 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:14:33 - 01:16:05 - Boargemaster J. Kramer
  01:16:05 - 01:16:08 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:16:08 - 01:17:46 - Boargemaster J. Kramer
  01:17:46 - 01:17:57 - Foarsitter F. Breeuwsma
 12. 10.a

  Besluit

  De troch de fraksjes fan S!N, FNP, Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, ChristenUnie en CDA yntsjinne moasje ‘Enerzjyhubs yn Noardeast-Fryslân’ dêr’t it kolleezje yn oproppen wurdt:
  - om rjochting Provinsje Fryslân noed út te sprekken oer it bliuwen fan wurkgelegenheid en dizze bedriuwen yn ús regio;
  - DS te fersykjen om yn elts gefal Hallum yn ús gemeente mei te nimmen yn it ûndersykjen fan enerzjyhubs;
  - de ried hjirfan op ‘e hichte te hâlden,
  wurdt mei algemiene stimmen oannaam.


  Wethâlder Slijver jout oan dat hja de moasje op de byienkomst op 3 april yn Hallum nei foaren bringe sil.

  Moties

  Titel
  Enerzjyhubs yn Noardeast-Fryslân
  01:17:49 - 01:17:57 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:18:00 - 01:20:35 - mw. M. van der Staal
  01:20:35 - 01:20:39 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:20:40 - 01:21:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:04 - 01:21:59 - dhr. J.D. van der Schaaf
  01:21:59 - 01:22:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:22:18 - 01:24:19 - Wethouder Slijver
  01:24:19 - 01:24:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:24:31 - 01:25:30 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:25:32 - 01:25:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:25:45 - 01:25:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:25:49 - 01:26:20 - mw. M. van der Staal
  01:26:21 - 01:26:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:26:23 - 01:27:01 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:27:03 - 01:27:36 - mw. M. van der Staal
  01:27:36 - 01:27:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:39 - 01:27:53 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:27:54 - 01:27:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:55 - 01:28:01 - mw. M. van der Staal
  01:28:02 - 01:28:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:28:05 - 01:28:53 - dhr. J.H. Lammering
  01:28:53 - 01:28:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:28:56 - 01:29:46 - mw. M. van der Staal
  01:29:47 - 01:30:12 - dhr. J.H. Lammering
  01:30:12 - 01:30:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:30:14 - 01:30:25 - mw. M. van der Staal
  01:30:25 - 01:30:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:30:34 - 01:31:23 - dhr. J.D. van der Schaaf
  01:31:24 - 01:31:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:31:27 - 01:31:59 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:32:01 - 01:32:51 - dhr. J.D. van der Schaaf
  01:32:51 - 01:33:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:33:07 - 01:33:38 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:33:38 - 01:34:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 13. 11

  De foarsitter slút om 21.01 oere de gearkomste.

  01:33:56 - 01:34:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter